Killing Substance Halloween
Happy Halloween tất cả mọi người! Chơi như một kẻ giết người, giết tất cả mọi người trong nhà. Cảnh báo! Cực đoan bạo lực! Chỉ được đề nghị đến 17 tuổi trở lên.
Bấm trên các đối tượng khác nhau trong nhà để tìm hiểu cách thức các đối tượng giết người, mở khóa 120 thành tích để xem kết thúc.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

well come to my blogger, all your comment are very fun
All comment will approve.
:D ! Good happy